zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Koszalin,  
390 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 4010 m2

nr oferty: 0206217

Niezabudowana działka o pow. 4010 m2 położona w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej. Przybliżone wymiary działki: 50,3m x 99,2m x 125,3m x 10,2m x 27,3m. Media: woda i prąd w bliskiej odległości. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczone symbolem 7MN, U. Dla terenu oznaczonego symbolem 7 MN,U, ustala się:1) Przeznaczenie:a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;b) dopuszczalne - usługi nieuciążliwe, realizowane jako lokale użytkowe w budynku mieszkalno-usługowym lub jako obiekt wolnostojący.2) Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:a) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni działki budowlanej;b) intensywność zabudowy od 0,03 do 0,18;c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:- 30 m od linii rozgraniczającej pas drogowy ulicy Lubiatowskiej,- zmienna od 45 m do 55 m;d) geometria dachów i wysokość zabudowy :- przy dachach płaskich - 1 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 5 m,- przy dachach symetrycznie stromych, wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych,z drugą kondygnacją w formie poddasza użytkowego, maksymalnie 7 m,- wysokość zabudowy towarzyszącej - garaży wolnostojących, budynków gospodarczych -1 kondygnacja, do 4m;e) kolorystyka dachów:- dachy symetrycznie strome z pokryciem w odcieniach szarych lub czerwonych,- dopuszcza się dachy ` zielone`;f) kolorystyka elewacji w odcieniach pastelowych z dopuszczeniem zastosowanie naturalnych okładzin drewnianych i klinkierowych;g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70 % powierzchni działki budowlanej;h) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 4000 m2, minimalna szerokość frontudziałki od strony ulicy Lubiatowskiej - 35 m;3) Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:a) dojazd do działek budowlanych z dróg przyległych do terenu oraz z projektowanej komunikacji wewnętrznej - dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych - realizowanej zgodnie z ustaleniami z § 12 pkt 2;b) odprowadzenie ścieków, z zastrzeżeniem lit. d, do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, z zastosowaniem układu indywidualnych przepompowni ścieków;c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalizowanego w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, dopuszcza się dla pojedynczych działek wykonanie ujęć indywidualnych;d) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na własny nieutwardzony teren,z zastosowaniem indywidualnych urządzeń oczyszczających;e) zaopatrzenie w gaz z gazociągu śr/c lokalizowanego w pasie drogowym ulicy Lubiatowskiej;f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej;g) liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 12 pkt 6.4) Dla działek i ich części, położonych w strefie WII ograniczonej ochrony konserwatorskiejstanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia § 9 pkt 1.5) Zasady i warunki ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zgodnie z ustaleniami § 10 Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 5 km.
Niezabudowana działka o pow. 4010 m2 położona w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej. Przybliżone wymiary działki: 50,3m x 99,2m x 125,3m x 10,2m x 27,3m. Media: woda i prąd w bliskiej odległości. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczone symbolem 7MN, U. Dla terenu oznaczonego symbolem 7 MN,U, ustala się:1) Przeznaczenie:a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;b) dopuszczalne - usługi nieuciążliwe, realizowane jako lokale użytkowe w budynku mieszkalno-usługowym lub jako obiekt wolnostojący.2) Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:a) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni działki budowlanej;b) intensywność zabudowy od 0,03 do 0,18;c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:- 30 m od linii rozgraniczającej pas drogowy ulicy Lubiatowskiej,- zmienna od 45 m do 55 m;d) geometria dachów i wysokość zabudowy :- przy dachach płaskich - 1 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 5 m,- przy dachach symetrycznie stromych, wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych,z drugą kondygnacją w formie poddasza użytkowego, maksymalnie 7 m,- wysokość zabudowy towarzyszącej - garaży wolnostojących, budynków gospodarczych -1 kondygnacja, do 4m;e) kolorystyka dachów:- dachy symetrycznie strome z pokryciem w odcieniach szarych lub czerwonych,- dopuszcza się dachy ` zielone`;f) kolorystyka elewacji w odcieniach pastelowych z dopuszczeniem zastosowanie naturalnych okładzin drewnianych i klinkierowych;g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70 % powierzchni działki budowlanej;h) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 4000 m2, minimalna szerokość frontudziałki od strony ulicy Lubiatowskiej - 35 m;3) Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:a) dojazd do działek budowlanych z dróg przyległych do terenu oraz z projektowanej komunikacji wewnętrznej - dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych - realizowanej zgodnie z ustaleniami z § 12 pkt 2;b) odprowadzenie ścieków, z zastrzeżeniem lit. d, do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, z zastosowaniem układu indywidualnych przepompowni ścieków;c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalizowanego w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, dopuszcza się dla pojedynczych działek wykonanie ujęć indywidualnych;d) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na własny nieutwardzony teren,z zastosowaniem indywidualnych urządzeń oczyszczających;e) zaopatrzenie w gaz z gazociągu śr/c lokalizowanego w pasie drogowym ulicy Lubiatowskiej;f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej;g) liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 12 pkt 6.4) Dla działek i ich części, położonych w strefie WII ograniczonej ochrony konserwatorskiejstanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia § 9 pkt 1.5) Zasady i warunki ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zgodnie z ustaleniami § 10 Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 5 km.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Koszalin,  
390 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 4327 m2

nr oferty: 0206216

Niezabudowana działka o pow. 4327 m2 położona w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej.Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Przybliżone wymiary działki: 80,4m x 55,7m x 77,4m x 54,1m. Media: woda i prąd w bliskiej odległości. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczone symbolem 7MN, U. Dla terenu oznaczonego symbolem 7 MN,U, ustala się:1) Przeznaczenie:a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;b) dopuszczalne - usługi nieuciążliwe, realizowane jako lokale użytkowe w budynku mieszkalno-usługowym lub jako obiekt wolnostojący.2) Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:a) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni działki budowlanej;b) intensywność zabudowy od 0,03 do 0,18;c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:- 30 m od linii rozgraniczającej pas drogowy ulicy Lubiatowskiej,- zmienna od 45 m do 55 m;d) geometria dachów i wysokość zabudowy :- przy dachach płaskich - 1 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 5 m,- przy dachach symetrycznie stromych, wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych,z drugą kondygnacją w formie poddasza użytkowego, maksymalnie 7 m,- wysokość zabudowy towarzyszącej - garaży wolnostojących, budynków gospodarczych -1 kondygnacja, do 4m;e) kolorystyka dachów:- dachy symetrycznie strome z pokryciem w odcieniach szarych lub czerwonych,- dopuszcza się dachy ` zielone`;f) kolorystyka elewacji w odcieniach pastelowych z dopuszczeniem zastosowanie naturalnych okładzin drewnianych i klinkierowych;g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70 % powierzchni działki budowlanej;h) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 4000 m2, minimalna szerokość frontudziałki od strony ulicy Lubiatowskiej - 35 m;3) Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:a) dojazd do działek budowlanych z dróg przyległych do terenu oraz z projektowanej komunikacji wewnętrznej - dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych - realizowanej zgodnie z ustaleniami z § 12 pkt 2;b) odprowadzenie ścieków, z zastrzeżeniem lit. d, do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, z zastosowaniem układu indywidualnych przepompowni ścieków;c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalizowanego w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, dopuszcza się dla pojedynczych działek wykonanie ujęć indywidualnych;d) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na własny nieutwardzony teren,z zastosowaniem indywidualnych urządzeń oczyszczających;e) zaopatrzenie w gaz z gazociągu śr/c lokalizowanego w pasie drogowym ulicy Lubiatowskiej;f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej;g) liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 12 pkt 6.4) Dla działek i ich części, położonych w strefie WII ograniczonej ochrony konserwatorskiejstanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia § 9 pkt 1.5) Zasady i warunki ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zgodnie z ustaleniami § 10 Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 5 km.
Niezabudowana działka o pow. 4327 m2 położona w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej.Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Przybliżone wymiary działki: 80,4m x 55,7m x 77,4m x 54,1m. Media: woda i prąd w bliskiej odległości. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczone symbolem 7MN, U. Dla terenu oznaczonego symbolem 7 MN,U, ustala się:1) Przeznaczenie:a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;b) dopuszczalne - usługi nieuciążliwe, realizowane jako lokale użytkowe w budynku mieszkalno-usługowym lub jako obiekt wolnostojący.2) Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:a) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni działki budowlanej;b) intensywność zabudowy od 0,03 do 0,18;c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:- 30 m od linii rozgraniczającej pas drogowy ulicy Lubiatowskiej,- zmienna od 45 m do 55 m;d) geometria dachów i wysokość zabudowy :- przy dachach płaskich - 1 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 5 m,- przy dachach symetrycznie stromych, wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych,z drugą kondygnacją w formie poddasza użytkowego, maksymalnie 7 m,- wysokość zabudowy towarzyszącej - garaży wolnostojących, budynków gospodarczych -1 kondygnacja, do 4m;e) kolorystyka dachów:- dachy symetrycznie strome z pokryciem w odcieniach szarych lub czerwonych,- dopuszcza się dachy ` zielone`;f) kolorystyka elewacji w odcieniach pastelowych z dopuszczeniem zastosowanie naturalnych okładzin drewnianych i klinkierowych;g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70 % powierzchni działki budowlanej;h) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 4000 m2, minimalna szerokość frontudziałki od strony ulicy Lubiatowskiej - 35 m;3) Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:a) dojazd do działek budowlanych z dróg przyległych do terenu oraz z projektowanej komunikacji wewnętrznej - dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych - realizowanej zgodnie z ustaleniami z § 12 pkt 2;b) odprowadzenie ścieków, z zastrzeżeniem lit. d, do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, z zastosowaniem układu indywidualnych przepompowni ścieków;c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalizowanego w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, dopuszcza się dla pojedynczych działek wykonanie ujęć indywidualnych;d) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na własny nieutwardzony teren,z zastosowaniem indywidualnych urządzeń oczyszczających;e) zaopatrzenie w gaz z gazociągu śr/c lokalizowanego w pasie drogowym ulicy Lubiatowskiej;f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej;g) liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 12 pkt 6.4) Dla działek i ich części, położonych w strefie WII ograniczonej ochrony konserwatorskiejstanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia § 9 pkt 1.5) Zasady i warunki ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zgodnie z ustaleniami § 10 Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 5 km.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Koszalin,  
390 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 3929 m2

nr oferty: 0206215

Niezabudowana działka o pow. 3929 m2 położona w Koszalinie przy ul. Wrzosów / Na Wilkowo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Media: prąd i woda w bliskiej odległości. Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 3 km. Istnieje możliwość podziału działki na trzy mniejsze: o pow. 1095 m2 w cenie 130.000 zł;o pow. 1130 m2 w cenie 130.000 zł;o pow. 1430 m2 w cenie 160.000 zł.
Niezabudowana działka o pow. 3929 m2 położona w Koszalinie przy ul. Wrzosów / Na Wilkowo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Media: prąd i woda w bliskiej odległości. Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 3 km. Istnieje możliwość podziału działki na trzy mniejsze: o pow. 1095 m2 w cenie 130.000 zł;o pow. 1130 m2 w cenie 130.000 zł;o pow. 1430 m2 w cenie 160.000 zł.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Koszalin,  
160 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 1430 m2

nr oferty: 0206214

Niezabudowana działka o pow. 1430 m2 położona w Koszalinie przy Wrzosów / Na Wilkowo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Media: prąd i woda w bliskiej odległości. Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 3 km. Istnieje możliwość zakupu sąsiednich działek:o pow. 1095 m2 w cenie 130.000 zł;o pow. 1130 m2 w cenie 130.000 zł;lub całości o pow. 3929 m2 w cenie 390.000 zł.
Niezabudowana działka o pow. 1430 m2 położona w Koszalinie przy Wrzosów / Na Wilkowo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Media: prąd i woda w bliskiej odległości. Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 3 km. Istnieje możliwość zakupu sąsiednich działek:o pow. 1095 m2 w cenie 130.000 zł;o pow. 1130 m2 w cenie 130.000 zł;lub całości o pow. 3929 m2 w cenie 390.000 zł.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Koszalin,  
130 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 1095 m2

nr oferty: 0206213

Niezabudowana działka o pow. 1095 m2 położona w Koszalinie przy ul. Wrzosów / Na Wilkowo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Media: prąd i woda w bliskiej odległości. Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 3 km. Istnieje możliwość zakupu sąsiednich działek:o pow. 1130 m2 w cenie 130.000 zł;o pow. 1430 m2 w cenie 160.000 zł;lub całości o pow. 3929 m2 w cenie 390.000 zł.
Niezabudowana działka o pow. 1095 m2 położona w Koszalinie przy ul. Wrzosów / Na Wilkowo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Media: prąd i woda w bliskiej odległości. Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 3 km. Istnieje możliwość zakupu sąsiednich działek:o pow. 1130 m2 w cenie 130.000 zł;o pow. 1430 m2 w cenie 160.000 zł;lub całości o pow. 3929 m2 w cenie 390.000 zł.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Koszalin,  
130 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 1130 m2

nr oferty: 0206212

Niezabudowana działka o pow. 1130 m2 położona w Koszalinie przy ul. Wrzosów / Na Wilkowo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Media: prąd i woda w bliskiej odległości. Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 3 km. Istnieje możliwość zakupu sąsiednich działek:o pow. 1095 m2 w cenie 130.000 zł;o pow. 1430 m2 w cenie 160.000 zł;lub całości o pow. 3929 m2 w cenie 390.000 zł
Niezabudowana działka o pow. 1130 m2 położona w Koszalinie przy ul. Wrzosów / Na Wilkowo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Media: prąd i woda w bliskiej odległości. Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 3 km. Istnieje możliwość zakupu sąsiednich działek:o pow. 1095 m2 w cenie 130.000 zł;o pow. 1430 m2 w cenie 160.000 zł;lub całości o pow. 3929 m2 w cenie 390.000 zł

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Łazy,  
220 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 1015 m2

nr oferty: 370724

NIEZABUDOWANA DZIAŁKA Z PROJEKTEM DOMU I GARAŻU WOLNOSTOJĄCEGO W ŁAZACH. Działka o powierzchni 1015 m2 położona w nadmorskiej miejscowości Łazy w gminie Mielno. Jest to miejscowość turystyczna i obfituje w liczne atrakcje. Działka jest nasłoneczniona i sucha. Działka w kształcie prostokąta. Przybliżone wymiary działki 38 m X 26 m. Z projektem budowlanym na dom jednorodzinny wolnostojący oraz budynek garażu wolnostojącego. Sąsiedztwo to działki niezabudowane oraz zabudowa jednorodzinna i pensjonatowa. Działka bez zadrzewienia pokryta trawą. Dojazd do działki droga asfaltową. W pasie drogowym istnieje uzbrojenie techniczne : -sieci wodnej - kanalizacji sanitarnej - sieci elektroenergetycznej - sieci gazowej. Projekt domu jednorodzinnego wolnostojącego w zabudowie dwukondygnacyjnej w skład której wchodzi przyziemie oraz piętro o powierzchni całkowitej 305,05 m2 Parter domu o powierzchni 149,37 m2 składa się dużego przestronnego pokoju dziennego połączonego z jadalnią , kuchni , 3 pokoi , 2 łazienek , garderoby, spiżarni i kotłowni. Na piętrze o powierzchni 155,68 m2 znajduje się: 6 sypialni , 4 garderoby i 2 łazienki. Zaprojektowano dach dwuspadowy. Projekt garażu wolnostojącego na samochody osobowe z poddaszem użytkowym o powierzchni 114,91 m2. Jest to zabudowa dwukondygnacyjna. Na parterze o powierzchni 59,36 m2 znajduje się garaż ok. 30 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze o powierzchni 55,55 m2 znajduje się: kuchnia , salon , sypialnia i łazienka. IDEALNA LOKALIZACJA Odległość od jeziora Jamno 150m , od morza 900 m. Niewątpliwie dużym atutem tego miejsca jest położenie wśród czystej ekologicznej zieleni z dala od zgiełku. Więcej informacji w biurze! Zapraszamy!
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA Z PROJEKTEM DOMU I GARAŻU WOLNOSTOJĄCEGO W ŁAZACH. Działka o powierzchni 1015 m2 położona w nadmorskiej miejscowości Łazy w gminie Mielno. Jest to miejscowość turystyczna i obfituje w liczne atrakcje. Działka jest nasłoneczniona i sucha. Działka w kształcie prostokąta. Przybliżone wymiary działki 38 m X 26 m. Z projektem budowlanym na dom jednorodzinny wolnostojący oraz budynek garażu wolnostojącego. Sąsiedztwo to działki niezabudowane oraz zabudowa jednorodzinna i pensjonatowa. Działka bez zadrzewienia pokryta trawą. Dojazd do działki droga asfaltową. W pasie drogowym istnieje uzbrojenie techniczne : -sieci wodnej - kanalizacji sanitarnej - sieci elektroenergetycznej - sieci gazowej. Projekt domu jednorodzinnego wolnostojącego w zabudowie dwukondygnacyjnej w skład której wchodzi przyziemie oraz piętro o powierzchni całkowitej 305,05 m2 Parter domu o powierzchni 149,37 m2 składa się dużego przestronnego pokoju dziennego połączonego z jadalnią , kuchni , 3 pokoi , 2 łazienek , garderoby, spiżarni i kotłowni. Na piętrze o powierzchni 155,68 m2 znajduje się: 6 sypialni , 4 garderoby i 2 łazienki. Zaprojektowano dach dwuspadowy. Projekt garażu wolnostojącego na samochody osobowe z poddaszem użytkowym o powierzchni 114,91 m2. Jest to zabudowa dwukondygnacyjna. Na parterze o powierzchni 59,36 m2 znajduje się garaż ok. 30 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze o powierzchni 55,55 m2 znajduje się: kuchnia , salon , sypialnia i łazienka. IDEALNA LOKALIZACJA Odległość od jeziora Jamno 150m , od morza 900 m. Niewątpliwie dużym atutem tego miejsca jest położenie wśród czystej ekologicznej zieleni z dala od zgiełku. Więcej informacji w biurze! Zapraszamy!

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Sarbinowo,  
390 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 6300 m2

nr oferty: 0206203

Kompleks dwóch działek o łącznej pow. 6300 m2 położonych w nadmorskiej miejscowości Sarbinowo. Odległość od morza wynosi ok. 1,5 km!Jedna działka z wydanymi warunkami zabudowy, druga z pozwolenie na budowę. Działka 163/18 posiada warunki zabudowy na 3 budynki mieszkalne jednorodzinne:linia zabudowy nieprzekraczalna w odległości 6 m od granicy działki 163/21, odległość zabudowy pozostałych granic działki zgodnie z przepisami odrębnymi; maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni działki budowlanej;szerokość elewacji frontowej od 6 m do 15 m;wysokość zabudowy do 9 m;wysokość krawędzi elewacji frontowej do 4 m;układ połaci dwuspadowy lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych, kąt nachylenia od 25 do 45 stopni. Główna kalenica równoległa lub prostopadła do frontu działki;minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 50 % powierzchni działki budowlanej. Działka 163/15 posiada pozwolenie na budowę: budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy. Media w bliskiej odległości: woda, prąd, gaz. Działki sprzedawane tylko razem.
Kompleks dwóch działek o łącznej pow. 6300 m2 położonych w nadmorskiej miejscowości Sarbinowo. Odległość od morza wynosi ok. 1,5 km!Jedna działka z wydanymi warunkami zabudowy, druga z pozwolenie na budowę. Działka 163/18 posiada warunki zabudowy na 3 budynki mieszkalne jednorodzinne:linia zabudowy nieprzekraczalna w odległości 6 m od granicy działki 163/21, odległość zabudowy pozostałych granic działki zgodnie z przepisami odrębnymi; maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni działki budowlanej;szerokość elewacji frontowej od 6 m do 15 m;wysokość zabudowy do 9 m;wysokość krawędzi elewacji frontowej do 4 m;układ połaci dwuspadowy lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych, kąt nachylenia od 25 do 45 stopni. Główna kalenica równoległa lub prostopadła do frontu działki;minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 50 % powierzchni działki budowlanej. Działka 163/15 posiada pozwolenie na budowę: budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy. Media w bliskiej odległości: woda, prąd, gaz. Działki sprzedawane tylko razem.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Pękanino,  
250 000 zł 

Rodzaj działki: Działka pod bud. 1-rodz.
Pow. działki: 5873 m2

nr oferty: 0901016

PĘKANINIO - nieruchomość , składajaca się z 3 działek przylegających do siebie. PRZEZNACZENIE TERENU (plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje )- tereny istniejacej zabudowy zagrodowej quot;5MRquot; oraz tereny istniejącej zabudowy zagrodowej quot;5MRquot; i tereny łąk i pastwisk.Media: energia elektryczna , woda, kanalizacja na działce.Teren oznaczony, na działce umieszczona tablica z informacją quot;Na sprzedażquot; i kontaktem do firmy. Więcej szczegółów w biurze. Zapraszamy do obejrzenia nieruchomości.
PĘKANINIO - nieruchomość , składajaca się z 3 działek przylegających do siebie. PRZEZNACZENIE TERENU (plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje )- tereny istniejacej zabudowy zagrodowej quot;5MRquot; oraz tereny istniejącej zabudowy zagrodowej quot;5MRquot; i tereny łąk i pastwisk.Media: energia elektryczna , woda, kanalizacja na działce.Teren oznaczony, na działce umieszczona tablica z informacją quot;Na sprzedażquot; i kontaktem do firmy. Więcej szczegółów w biurze. Zapraszamy do obejrzenia nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Niekłonice, Niekłonice 
300 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 3000 m2

nr oferty: 4402300

Działka inwestycyjna o pow. 0,3 ha (do wydzielenia) położona w pobliżu ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Na części działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, według którego nieruchomość jest przeznaczona pod tereny usług rzemieślniczych, przemysłu, baz składowych i baz budowlanych. Działka do wydzielenia. Teren płaski, porośnięty trawą. Media w drodze, kanalizacja w drodze, w odległości ok. 100 m.Nieruchomość położona ok. 1,5 km od węzłą Koszalin Zachód na drodze S6 oraz kilkaset metrów do śródmiejskiej obwodnicy Koszalina z łatwym dostępem do Strefy Ekonomicznej. Zlecenie prowadzone pod nadzorem Pośrednika, nr licencji: 14825.
Działka inwestycyjna o pow. 0,3 ha (do wydzielenia) położona w pobliżu ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Na części działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, według którego nieruchomość jest przeznaczona pod tereny usług rzemieślniczych, przemysłu, baz składowych i baz budowlanych. Działka do wydzielenia. Teren płaski, porośnięty trawą. Media w drodze, kanalizacja w drodze, w odległości ok. 100 m.Nieruchomość położona ok. 1,5 km od węzłą Koszalin Zachód na drodze S6 oraz kilkaset metrów do śródmiejskiej obwodnicy Koszalina z łatwym dostępem do Strefy Ekonomicznej. Zlecenie prowadzone pod nadzorem Pośrednika, nr licencji: 14825.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Niekłonice, Niekłonice 
999 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 9990 m2

nr oferty: 4402299

Działka inwestycyjnao pow. 0,9 ha (do wydzielenia) położona w pobliżu ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Na części działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, według którego nieruchomość jest przeznaczona pod tereny usług rzemieślniczych, przemysłu, baz składowych i baz budowlanych. Działka do wydzielenia. Teren płaski, porośnięty trawą. Media w drodze, kanalizacja w drodze, w odległości ok. 100 m.Nieruchomość położona ok. 1,5 km od węzłą Koszalin Zachód na drodze S6 oraz kilkaset metrów do śródmiejskiej obwodnicy Koszalina z łatwym dostępem do Strefy Ekonomicznej. Zlecenie prowadzone pod nadzorem Pośrednika, nr licencji: 14825.
Działka inwestycyjnao pow. 0,9 ha (do wydzielenia) położona w pobliżu ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Na części działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, według którego nieruchomość jest przeznaczona pod tereny usług rzemieślniczych, przemysłu, baz składowych i baz budowlanych. Działka do wydzielenia. Teren płaski, porośnięty trawą. Media w drodze, kanalizacja w drodze, w odległości ok. 100 m.Nieruchomość położona ok. 1,5 km od węzłą Koszalin Zachód na drodze S6 oraz kilkaset metrów do śródmiejskiej obwodnicy Koszalina z łatwym dostępem do Strefy Ekonomicznej. Zlecenie prowadzone pod nadzorem Pośrednika, nr licencji: 14825.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Sarbinowo, Centrum 
750 000 zł 

Rodzaj działki: Działka usługowa
Pow. działki: 732 m2

nr oferty: 0901013

Idealna oferta dla klientów szukających inwestycji nad polskim Morzem Bałtyckim. SARBINOWO - GRUNT zabudowany domem mieszkalnym, murowanym , parterowym z poddaszem oraz budynkiem gospodarczym + przyczepy wypoczynkowe.Sprzedaż nieruchomości quot;tak jak stoiquot; - z pełnym wyposażeniem.Polecamy dochodową nieruchomość Sarbinowie z pełnym wyposażeniem wypoczynkowym, tylko 125 m w linii prostej od promenady i plaży w Sarbinowie.Działka gruntu przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie o pow. 732m2 zabudowana małym budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem, składającym się z salonu, kuchni,łazienki oraz przedpokoju i poddasza oraz budynkim gospodarczym, wolnostojącym - obecnie funkcjonującym jako łazienka i dwa pomieszczenia WC dla gości korzytających z wypoczynku letniego.PRZEZNACZENIE TERENU wg obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowusługowo-mieszkaniowej I.39.UM-dla funkcji usługowych ustala się: wyklucza sie lokalizacje obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2-dla funkcji mieszkaniowej ustala się:a) funkcje mieszkaniową dopuszcza sie wyłącznie towarzyszącą funkcji usługowej, nie przekraczającej 30% sumy powierzchni użytkowej budynków na działceb) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie zabudowy jedno lub wielorodzinnejc) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie odrębnych budynków lub lokali wbudowanych w budynkach o funkcji usługowej3) dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działekSzczegóły PZP, w tym parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz dalsze precyzyjne informacje dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu będącego przedmiotem sprzedaży dostępne w biurze.MEDIA: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja, gaz na działce.Posesja w całości ogrodzona. Możliwość dojazdu z dwóch stron.Podatek od nieruchomości 900zł/rocznie.Polecamy i zapraszamy do obejrzenia nieruchomości. Klucze w biurze.
Idealna oferta dla klientów szukających inwestycji nad polskim Morzem Bałtyckim. SARBINOWO - GRUNT zabudowany domem mieszkalnym, murowanym , parterowym z poddaszem oraz budynkiem gospodarczym + przyczepy wypoczynkowe.Sprzedaż nieruchomości quot;tak jak stoiquot; - z pełnym wyposażeniem.Polecamy dochodową nieruchomość Sarbinowie z pełnym wyposażeniem wypoczynkowym, tylko 125 m w linii prostej od promenady i plaży w Sarbinowie.Działka gruntu przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie o pow. 732m2 zabudowana małym budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem, składającym się z salonu, kuchni,łazienki oraz przedpokoju i poddasza oraz budynkim gospodarczym, wolnostojącym - obecnie funkcjonującym jako łazienka i dwa pomieszczenia WC dla gości korzytających z wypoczynku letniego.PRZEZNACZENIE TERENU wg obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowusługowo-mieszkaniowej I.39.UM-dla funkcji usługowych ustala się: wyklucza sie lokalizacje obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2-dla funkcji mieszkaniowej ustala się:a) funkcje mieszkaniową dopuszcza sie wyłącznie towarzyszącą funkcji usługowej, nie przekraczającej 30% sumy powierzchni użytkowej budynków na działceb) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie zabudowy jedno lub wielorodzinnejc) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie odrębnych budynków lub lokali wbudowanych w budynkach o funkcji usługowej3) dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działekSzczegóły PZP, w tym parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz dalsze precyzyjne informacje dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu będącego przedmiotem sprzedaży dostępne w biurze.MEDIA: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja, gaz na działce.Posesja w całości ogrodzona. Możliwość dojazdu z dwóch stron.Podatek od nieruchomości 900zł/rocznie.Polecamy i zapraszamy do obejrzenia nieruchomości. Klucze w biurze.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Koszalin Raduszka,  
140 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 877 m2

nr oferty: 0206197

Działka z pozwoleniem na budowę o pow. 877 m2 położona w miejscowości Koszalin - Raduszka, przy ulicy Niezapominajek.Na działce została rozpoczęta budowa domu - fundament z izolacją i rozprowadzoną instalacją kanalizacyjną. Media: prąd (skrzynka elektryczna na działce - podpisana umowa); woda (zasuwa na granicy działki);gaz w odległości ok 200 m od działki;kanalizacja - brak.Projekt budynku - quot;Darlena Małaquot; o pow. użytkowej 137,54 m2.
Działka z pozwoleniem na budowę o pow. 877 m2 położona w miejscowości Koszalin - Raduszka, przy ulicy Niezapominajek.Na działce została rozpoczęta budowa domu - fundament z izolacją i rozprowadzoną instalacją kanalizacyjną. Media: prąd (skrzynka elektryczna na działce - podpisana umowa); woda (zasuwa na granicy działki);gaz w odległości ok 200 m od działki;kanalizacja - brak.Projekt budynku - quot;Darlena Małaquot; o pow. użytkowej 137,54 m2.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Nowe Bielice, Osiedle Sady 
1 495 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 6177 m2

nr oferty: 370718

OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ 23 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ!!!!!Nieruchomość położona jest na granicy miasta Koszalina, na terenach nowo powstających osiedli mieszkaniowych z niską zabudową. Nieruchomość niezabudowana z pozwoleniem na budowę na 23 budynki w zabudowie szeregowej. Plan zagospodarowania obejmuje budynki mieszkalne 2 kondygnacyjne każdy z powierzchnia użytkową 97m2. Cztery kompleksy po 4 szeregi, jeden szereg z pięcioma budynkami oraz jeden budynek w zabudowie bliźniaczej. Część działki przeznaczono pod teren rekreacyjny.Nieruchomość o powierzchni 6177,9m2 położona jest w Nowych Bielicach.Dostęp do mediów: woda i kanalizacja, gaz i energia.Cena 1 450 000,00zł jest ceną netto.Zaprojektowano 23 budynki o powierzchni użytkowej 97m2. Każdy budynek 2 kondygnacyjny obejmuje :na parterze: garaż, przedsionek, otwartą kuchnie z salonem o powierzchni 25,8 m2, WC, przestrzeń na schody,na pietrze: korytarz, 3 sypialnie, łazienka, pomieszczenie gospodarcze.Pod każdym budynkiem własnościowa działka o powierzchni projektowanej od 150m2 do 235m2.Każdy budynek z tarasem od strony salonu.Więcej informacji w biurze.
OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ 23 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ!!!!!Nieruchomość położona jest na granicy miasta Koszalina, na terenach nowo powstających osiedli mieszkaniowych z niską zabudową. Nieruchomość niezabudowana z pozwoleniem na budowę na 23 budynki w zabudowie szeregowej. Plan zagospodarowania obejmuje budynki mieszkalne 2 kondygnacyjne każdy z powierzchnia użytkową 97m2. Cztery kompleksy po 4 szeregi, jeden szereg z pięcioma budynkami oraz jeden budynek w zabudowie bliźniaczej. Część działki przeznaczono pod teren rekreacyjny.Nieruchomość o powierzchni 6177,9m2 położona jest w Nowych Bielicach.Dostęp do mediów: woda i kanalizacja, gaz i energia.Cena 1 450 000,00zł jest ceną netto.Zaprojektowano 23 budynki o powierzchni użytkowej 97m2. Każdy budynek 2 kondygnacyjny obejmuje :na parterze: garaż, przedsionek, otwartą kuchnie z salonem o powierzchni 25,8 m2, WC, przestrzeń na schody,na pietrze: korytarz, 3 sypialnie, łazienka, pomieszczenie gospodarcze.Pod każdym budynkiem własnościowa działka o powierzchni projektowanej od 150m2 do 235m2.Każdy budynek z tarasem od strony salonu.Więcej informacji w biurze.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Konikowo, Konikowo 
189 000 zł 

Rodzaj działki: Działka
Pow. działki: 4300 m2

nr oferty: 4402294

Działka z wydanymi Warunkami Zabudowy, 43 ary, Konikowo, 3 km od Koszalina.Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze gminnej wyłożonej polbrukiem. Wszystkie media w drodze. Nieruchomość nadaje się zarówno pod zabudowę jednorodzinną jak również inwestycyjnie. Można wydzielić drogę dojazdową oraz podzielić działkę na kilka mniejszych. Rozmiary działki: to 43 m x 82 m.Wygodny dojazd do działki możliwy jest z trzech stron: od strony kościoła w Konikowie, od strony Niekłonic oraz od ul. Złotych Kłosów i Połczyńskiej w Koszalinie. Na działce były robione badania geologiczne, do wglądu w biurze. Zlecenie prowadzone pod nadzorem Pośrednika, nr licencji: 14825.
Działka z wydanymi Warunkami Zabudowy, 43 ary, Konikowo, 3 km od Koszalina.Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze gminnej wyłożonej polbrukiem. Wszystkie media w drodze. Nieruchomość nadaje się zarówno pod zabudowę jednorodzinną jak również inwestycyjnie. Można wydzielić drogę dojazdową oraz podzielić działkę na kilka mniejszych. Rozmiary działki: to 43 m x 82 m.Wygodny dojazd do działki możliwy jest z trzech stron: od strony kościoła w Konikowie, od strony Niekłonic oraz od ul. Złotych Kłosów i Połczyńskiej w Koszalinie. Na działce były robione badania geologiczne, do wglądu w biurze. Zlecenie prowadzone pod nadzorem Pośrednika, nr licencji: 14825.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Nowe Bielice,  
79 000 zł 

Rodzaj działki: Działka pod bud. 1-rodz.
Pow. działki: 1134 m2

nr oferty: 3402584

Atrakcyjnie położona działka budowlana o powierzchni 1134m2 w Nowych Bielicach. Działka o idealnych wymiarach 32,4m x 35m , teren suchy, płaski. Dojazd bezpośrednio do działki drogą gminną. Media dostępne : gaz - bezpośrednio przy granicy działki prąd - w drodze woda i kanalizacja - w drodze Działka usytuowana na nowym osiedlu domów jednorodzinnych. Aktualnie właściciel wystąpił o warunki zabudowy dla tej i sąsiedniej działki. Dojazd : Jadąc od Koszalina z krajowej drogi nr 6, zaraz za Odyseją skręcamy w lewo w ul. Piwonii. Jedziemy ok. 500m prosto, następnie skręcamy w prawo w ul. Astrów. Działka znajduje się ok. 100m dalej po lewej stronie. Oglądanie z Pośrednikiem ( lic. Zaw. nr 11917 ) Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej art. 66 KC
Atrakcyjnie położona działka budowlana o powierzchni 1134m2 w Nowych Bielicach. Działka o idealnych wymiarach 32,4m x 35m , teren suchy, płaski. Dojazd bezpośrednio do działki drogą gminną. Media dostępne : gaz - bezpośrednio przy granicy działki prąd - w drodze woda i kanalizacja - w drodze Działka usytuowana na nowym osiedlu domów jednorodzinnych. Aktualnie właściciel wystąpił o warunki zabudowy dla tej i sąsiedniej działki. Dojazd : Jadąc od Koszalina z krajowej drogi nr 6, zaraz za Odyseją skręcamy w lewo w ul. Piwonii. Jedziemy ok. 500m prosto, następnie skręcamy w prawo w ul. Astrów. Działka znajduje się ok. 100m dalej po lewej stronie. Oglądanie z Pośrednikiem ( lic. Zaw. nr 11917 ) Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej art. 66 KC